ما زده بودیم رفته بودیم به سیم آخر رسیده بودیم نمی توانم ادامه بدهم نمی توانمحداقل اینجوری نمی توانم
دسته ها : حرفهای از تب
جمعه بیست و پنجم 11 1387
X